REGULAMIN APARTAMENTÓW

 określający warunki pobytu i rezerwacji Gości w apartamentach Ośrodka Sportowego Jasna Sport i Rekreacja

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie umowy najmu apartamentu (meldunek), jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamentach. Dokonując ww. czynności, osoba najmująca apartament lub osoby jej towarzyszące, korzystające z Apartamentu (Gość) potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie apartamentów Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja.

3. Apartamenty, których dotyczy niniejszy regulamin stanowią:

            a) apartament Exclusive – 66 m2 (3-osobowy),

            b) apartament Premium 2 - 41 m2 (3-osobowy),

            c) apartament Premium 3 - 32 m2 (3-osobowy).

 

§2 DOBA NOCLEGOWA

1. Apartament wynajmowany jest na doby noclegowe.

2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

3. Przedłużenie doby noclegowej jest możliwe w przypadku dostępności apartamentów. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku Sportowym Jasna w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do rozpoczęcia najmu i korzystania z Apartamentu (dalej zameldowanie) jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie umowy. Osoby towarzyszące Najemcy, które będą przebywać w Apartamencie wraz z Najemcą należy zgłosić na dodatkowych kartach meldunkowych.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Ośrodku Sportowym Jasna mogą gościnnie przebywać w apartamentach od godziny 8:00 do godziny 22:00.

4. Ośrodek Sportowy Jasna może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja lub innych osobach przebywających w Ośrodku Jasna Sport i Rekreacja.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana opłata za cały pobyt z góry, w dniu złożenia rezerwacji. Jeżeli wpłata nie wpłynie na rachunek Ośrodka w terminie 2 dni od daty rezerwacji będzie to skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. Anulowanie rezerwacji może nastąpić drogą mailową na adres e-mail: recepcja@jasna31.pl lub w formie pisemnej na adres Ośrodek sportowo rekreacyjny Jasna Sport i Rekreacja ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice. Zgłoszenie anulowania rezerwacji w innej formie nie będzie uznawane za skuteczne. Jako datę złożenia oświadczenia o anulowaniu rezerwacji przyjmuje się w przypadku jej złożenia:

a) drogą mailową – datę wprowadzenia wiadomości do systemu w taki sposób, aby Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja mógł się z nią zapoznać,

b) drogą pisemną – datę doręczenia pisma na adres: Ośrodek sportowo rekreacyjny Jasna Sport i Rekreacja ul. Jasna 31, 44-100 Gliwice.

7. W przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa na mniej niż 7 dni przed planowaną datą zameldowania, zostanie od niego pobrana całkowita kwota za pobyt. Dotyczy to także rezerwacji dokonanych na mniej niż 7 dni przed planowaną datą zameldowania.

8. W przypadku odwołania rezerwacji przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zameldowania, Gość zostanie obciążony kwotą 30% całkowitej opłaty za pobyt.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu po zameldowaniu, Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja nie zwraca opłaty za niewykorzystany okres pobyt.

 

§4 USŁUGI

1. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku Sportowym Jasna,

4. W każdym z Apartamentów znajduje się Mini Bar. Korzystanie z Mini Baru jest odpłatne – według cennika dostępnego w Apartamencie. Płatność za korzystanie z Mini Baru następuje przy wymeldowaniu się  z Apartamentu.  

3. Ośrodek Sportowy Jasna umożliwia Gościom dostęp do:

a) strefy wellness  - w godzinach otwarcia,

b) siłowni - w godzinach otwarcia,

c) ścianki wspinaczkowej – w godzinach otwarcia,

d) boulder – w godzinach otwarcia,

e) zajęć fitness – według grafiku,

f) basenu – w określonych godzinach,

g) Squash – w miarę dostępności,

h) kortów tenisowych – w miarę dostępności.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja. 

4. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na kartę magnetyczną.

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach żelazek elektrycznych, grzałek i innych podobnych rzeczy, nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

6. Ośrodkowi Jasna Sport i Rekreacja przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja, w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

1. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości do Apartamentu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem innych zapisów regulaminu.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Ośrodka.

4. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu, należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja, czy poza terenem Ośrodka.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu, przedmioty te przejdą na własność Ośrodka Jasna Sport i Rekreacja. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Ośrodku Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

2. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja Kartel sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza 13, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku Jasna Sport i Rekreacja, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

DYREKTOR OŚRODKA JASNA SPORT I REKREACJA